Ne-10: Brushstroke Eye Movements & Se-10: Pointed Toggling